/  
صفحه اصلی‌ » اخبار » مرگ رفسنجانی , بازیهای سیاسی آینده و حرکت ملی آزربایجان-اختصاصی شاخه سیاسی مدیریت اغوز مدیا

مرگ رفسنجانی , بازیهای سیاسی آینده و حرکت ملی آزربایجان-اختصاصی شاخه سیاسی مدیریت اغوز مدیا

اوغوز تی وی:خبر مرگ رفسنجانی یکی از قاتلان ملت تورک بازیگران دولت مرکزی وبعضی‌ ایران گرایان با مکاپ فعالین ملی‌ آزربایجان را به این فکر فرا خوانده که با نام اصلاح‌طلبان , برای  بقای رژیم و دولتگری ایرانی‌ ,دست به تشنج زایی‌ درحرکت ملی آزربایجان بزنند وبا قصد شقه کردن حرکت ملی آزربایجان که به عنوان بزرگترین تهدید برای دولت گری ایرانی‌ حساب میشود سعی‌ دارند به نوعی مسئله های بروز رژیم را مسله حرکت ملی آزربایجان  قلمداد نمایند.

مرگ رفسنجانی‌ به عنوان یکی‌ ازمهره های اصلی‌ تداوم دهندگان دولت اشغالگر ایرانی‌ بعد از انقلاب,  و یکی‌ ازمهمترین تئوریسین های‌ ایدئولوژی دولتگری شونیسمنی ایرانی‌ (“شونیسم  فارس+اسلام فارسیزه شده”)  تاثیر بسیارمنفی‌ در ساختار فیزیکی‌ و روانی‌ رژیم خواهد داشت .
ولی‌ باید توجه داشته باشیم که این رژیم فاشیت در این حال نیرو از دست داده و فقط ‌ضعیف شد , اما هنوز سر پا ایستاده وبا حذف شدن رفسنجانی‌ شخصی دیگری جای وی خواهد نشت, ولی‌ مطمنأ قدرت وی را هیچ شخص
دیگری ‌ نخواهد داشت. همچنین در نظر بگیریم که  رفسنجانی,به عنوان یکی‌ از ۲ مهره اصلی‌ درایجاد انسجام  مقابل تجزیه و فروپاشی داخل ‌ رژیم  ‌و مهم‌ترین محور  کنترل کننده  انشعاب‌های درونی‌ ‌ رژیم  بود ,برای همین بی‌ شک مرگش از نظر روانی‌ به شاخه‌های محافظه کار و اصول گرا‌ها که بر سر قدرت مبارزه می‌کنند ضربه شدیدی وارد کرد.
مرگ رفسنجانی‌ زنگ خطری برای انسجام رژیم است. 

“در آینده نه چندان دور مرگ خامنه‌ای ۷۷ ساله  آخرین مهره باقی‌ مانده ‌در ایجاد انسجام رژیم با خود هرج مرج داخلی‌ در سیستم  و در نتیجه متلاشی شدن از داخل رژیم را همراه خواهد داشت , شاید  چند گاهی رژیم  به شکل  حکومت نظامی تحت کنترل سران سپاه ,  آخرین نفس‌هایش را بتواند بکشد اما پس از مدت کوتاه از داخل متلاشی خواهد شد” این آنالیز‌سیاسی یکی‌ ازمهمترین و محتمل ترینهاست که خود طرفداران رژیم و ایران گرایان و دولت‌های خارجی‌ متداوما برزبان می‌‌آورند.


حرکت ملی‌ آزربایجان  باید برای همه وضعیت ها  آماده باشد رژیم دیر یا زود به تجزیه داخلی‌ خواهد رفت  همان اتفاقی‌ که شوروی  یوگوسلاوی را متلاشی کرد. در ۱۰۰ سال اخیر ور شکستگی رژیم‌های فارس از داخل را هم آزربایجان وهم خود دولتهای اشغالگری ایرانی‌ سابق (طی‌ ۸۰ سال  ) تجربه کرده اند. با این فرق, حرکت‌های ملی‌ ملل غیر فارس مانند گذشته نا آماده نیستند و  غربی که “ایران” را ۹۰ سال پیش برای منفعت‌های خود طراحی کرده و فارسهارا ماشه استعمار خود در منطقه قرار داده  بود ,دیگر برایش تاریخ مصرف
“ایران” تمام شده است و اینبار حاکمیت‌های ورشکسته را مقابل ملل بیدار تحت اشغال ایران نخواهند توانست حمایت کنند. این چیزی است که هرروز سناتورها و نمایندگان دولت‌های دنیا با صراحت (دولت‌های غرب – همه همسایگان کشور موسوم به ایران ) به زبان میاورند “ایران تجزیه خواهد شد”,”سقوط رژیم  نزدیک است”…

 

دروضعیت کمی‌ بیشتر عمرکردن دولت تضعیف شده ایران،حرکت ملی  آزربایجان باید بسیارهوشمندانه عمل کند. دراین شرایط نیرو‌های ایران گرا و‌ طرفداران اشغالگری ایرانی‌ همه بازی‌های سیاسی را برای شقه کردن و محو کردن حرکت ملی به نمایش خواهند گذاشت که حرکت ملی را با وعده اصلاحات در ایران و یا ایجاد دولت به اصطلاح جدید  دمکراتیکتر ایرانی‌ (با بزک دمکراتیزه کردن دولت اشغالگر و دادن وعده های ‌ ازحقوق اولیه ملل غیر فارس همچون تحصیل به زبان مادری) فریب داده ومدتی‌ بیشتر آزربایجان و دیگر ملل تحت اشغال فارس را درحیطه اشغالگری خود نگه دارند.
آنچیزی که در جنبش سبز کردند, سعی‌ کردند حادثه‌های رژیم را طوری مسئله ملی‌ آزربایجان  نشان دهند با وعده  اصلاحات ,زیر شعار”آزربایجان باید وارد جنبش سبز شود اما آنجا حرف خودش و خواسته‌های خودش را بخواهد ” سعی‌ داشتند حرکت ملی آزربایجان را درایران گرائی حل کرده,محو کنند.
فقط چند ساعت بعد از مرگ رفسنجانی‌ دوباره این طیف اکتیو شد,چندین شبکه اجتماعی به اصطلاح آزربایجانی و ملی‌ نما, پیام‌های تسلیت و “راهش جاوید” دادند.گروه‌های وابسته اصلاح طالبان ایرانی‌ هم این پیام ها را رنگ روغن ایرانی‌ زده بنام ” تسلیت آزربایجان” پخش کردند.

 

باید اذهان داریم درطی‌ ۹۰ سال اخیر حرکت ملی آزربایجان تاوان‌های سنگینی‌ برای مبارزه آزادی خواهی‌ ملت تورک  داده است,در طول تاریخ در چنین شرایطی با وجود خلع در حاکمیت فارس,حرکت ملی آزربایجان توانسته برای آزادی کامل از اشغال و یوغ فارس قیام کند ودولت‌هایی در سال ۱۲۹۹ به رهبری شیخ خیابانی و در سال ۱۳۲۴ به رهبری سیدجعفر پیشه وری حکومت ملی آزربایجان را تشکیل دهند .
حرکت ملی آزربایجان  با توجه به  تجربیات ۹۰ سال مبارزه علیه اشغال گری باید دیگر بتواند این بازی‌های سیاسی را تشخیص داده و  بطورمستقل از همه حرکت‌های سیاسی ایران گرا به عنوان یک آلترناتیو و قدرت منطقه ای  قدم‌های محکم خود را بطرف استقلال ملی‌ و تمام عیار آزربایجان بردارد و ازاین بستررو به مرگ رژیم فاشیست فارس به نفع حرکت ملی واستقلال ملی‌ ملت تورک در آزربایجان جنوبی استفاده نماید  .

اغوز مدیا ازاولین روز فعالیت خود,رساندن صدای  مظلوم ملت تورک را وظیفه ملی‌ خود دانسته ودرحد توان خود سعی‌ کرده است در جهت دفاع از منافع ملی ملت تورک , و دیگر تورک‌های  اسیر در ایران (قاشقای ،تورکمن ،افشار) فعالیت کند.
لذا مدیریت اغوز مدیا در این روز‌های حساس و شکننده برای رژیم اشغالگر ایرانی‌, ابراز نگرانی بسیاری ازفعالین ملی‌ آزربایجان از دوباره اکتیو شدن آزربایجانیآن بظاهر ملی‌ گرا ونیرو‌های وابسته به ایران گرائی را بحق شمرده و دعوت فعالین ملی‌ ازملت آزربایجان به دقت و لزوم هوشیاری بیشتر درمقابل شعارهای فریبنده را به اطلاع عموم میرساند.

اوغوزمدیا به عنوان یک رسانه مستقل  حرکت ملی آزربایجان , ازهمه فعالین ملی‌ ،رسانه‌‌ها وتشکیلات‌های سیاسی-ملی‌ در خواست دارد در روز‌های حساس آینده, مقابل بازی‌های سیاسی اشغالگران دقت بیشتر کرده , ودرفضای یکدلی وهمبستگی درافشای بازی‌های سیاسی, فریب‌ها و وعده‌های دروغین ایرانگرایان استعمارگر کوشا باشند.
با امکانات هرچند کم اغوز مدیا به عنوان تریبون مستقل و آزاد به مانند همیشه آماده ارائه خدمات برای تمامی‌ تشکیلات‌های ملی‌-سیاسی ،فعالین ملی‌ ,تحلیلگران وتئوریسن‌های حرکت ملی‌ آزربایجان می‌باشد ,میکروفون اغوز مدیا  برای همه ملت آزربایجان باز است.
به امید پیروزی مبارزات حرکت ملی‌ و آزادی کامل تمامی‌ ملل, اللخصوص تورک‌های اغوز از زندان ایران
به امیدایجاد مدیای مستقل و آزاد در آزربایجان  مستقل و آزاد

 

مدیریت  اغوز مدیا 

 

 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture