/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » ،طرفداران اصل ۱۵ هوشیار باشیم  اصل ۱۵ قانون اساسی‌ که  حتی تحصیل به زبان مادری را  بهمراه ندارد! ۵۰ سال زندان اجرای این اصل بود

،طرفداران اصل ۱۵ هوشیار باشیم  اصل ۱۵ قانون اساسی‌ که  حتی تحصیل به زبان مادری را  بهمراه ندارد! ۵۰ سال زندان اجرای این اصل بود

اوغوزتی‌وی :امروز غریب به سی و هشت سال و نزدیک به نیم قرن میشود که از تصویب وتدوین قانون اساسی عقیم  اسلامی یا بهتر بگوییم قانون بدون اساس و بی‌ریشه ی رژیم اسلامی و فارسیزم کشور موسوم به ایران میگذرد ولی همچنان خبری از اجرای اصل هایی که رژیم برای کسب مشروعیت خود درآن سالها برای پدرانمان و امروز برای ماها یعنی ملتها و فرهنگهایی که در اسارت چندین ساله ی خود رژیم هستند داده اند ندایی جز حبس و شکنجه به گوش نمیرسد .

رژیم فارس بایک تیر همزمان دونشانه میرود و سالیان سال میباشد که سیاستهای کثیف خود را با وعده‌های چون وعده ی اصل پانزدهم که برای یک ملت حیاتی و هویتی میباشد پیش میبرد .اصل پانزدهی نااصل‌ترین که به پانزده سال قفس بدیل میشود,اصل پانزدهی که کوچکترین زمزمه ی آن از طرف ملت (تورک )مساویست با پانزده سال حبس و شکنجه و تبعید،اصل پانزدهی که با گذشت سالها باز طمعه یست برای رژیم برای گرفتن مشروعیت خود هر از چند گاه،اصل پانزدهی که حتی ۰/۰۰۰۱ خواسته‌ها و حقوق ابتدایی غصب شده ملت تورک یا ملل دربند را برآورده نمیکند ولی‌ برای خود رژیم با دادن وعده‌ها از آن تداوم حکومت برای ملت تداوم ذلت میباشد.

اصل پانزدهی که رژیم همچنان به واسطه ی آن چپ نشان داده راست میزند راست نشان داده چپ میزند .
اصل ۱۵ می‌گوید “فارسی زبان رسمی‌ کشور است تحصیل زبان فارسی اجباریست و در کنار زبان فارسی آموزش زبان مادری هم اقوم آزاد است”
ولی‌ رژیم و اشغال گران ایرانی‌ تحمل این موضوع(آموزش زبان مادری ) را هم ندارند  چه برسد به اولین خاصت ملی‌ ملل یعنی‌ تحصیل به زبان مادری !!
آنها حتی با قوم خواندن ما سعی‌ می‌کنند ما و ملل دیگر را  فاقد شاخصه‌های ملت بودن  نشان داده حقوقی که برای ملت‌ها در جهان شامل میشود را محو کنند ولی‌ خواست آزربایجان شفاف است:تورک دیلنده مدرسه تحصیل به زبان مادری،نه تدریس زبان مادری!


آموزش وپرورش ملی به زبان تورکی در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی تنها یکی از اساسی‌ترین خواستهای آزربایجان است نه همه خواستهایش!
ولی این حق هم هیچ موقع در ایران اجرا نخواهد شد.چون تحصیل به زبان مادری با تاریخ معجول و هویت معجول ایرانی=فارس در تضاد است و دیر یا زود ایران را همین خواسته متلاشی خواهد کرد.
زیرا به رسمیت شناختن هویت ملل به معنای رد هویت ایرانی و نقض تمامیت ارضی و دولتگری ایران است.
کشور موسوم به ایران بالغ بر هشتاد میلیون نفر جمعیت را داراست که از این جمعیت تشکیل شده ی فوق الذکر, ۷۵%  را در این حصار موسوم به ایران اتنیکها و ملت‌های مختلف و اقوام مختلف با زبانهای متفاوت و فرهنگهای جدای از هم و منحصر به فرد خود را تشکیل میدهند.که طبق آمارهای اخیر نزدیک به چهل میلیون نفر از این جمعیت را تورکها با گویشها و فرهنگ یکسان تشکیل میدهند
و مابقی این جمعیت متشکل را اگر بخواهیم طبق آمارهای بدست آمده تقسیم کنیم بالای بیست میلیون نفر از جمعیت باقیمانده از این چهل میلیون را بلوچها عربها کوردها و اتنیکهای مختلف تشکیل میدهند .

حال سوال اینجاست چگونه میشود در کشوری که اکثریت آن را ملتهای غیر فارس(نه اقوم ) تشکیل میدهند و درآن زندگی میکنند زبان ملی و رسمی آن کشور بر پایه و مبنای اقلیت جمعیت یعنی فارسها برنامه ریزی شده باشد؟؟؟

با وعده هایی چون اصل پانزده برای ملت آزربایجان (تورک)وسایررا ملتهای غیر فارس ایفای نقش نمود اصل پانزدهی که هر چند به جز آموزش زبان مادری (نه تحصیل  به زبان مادری) نیست ولی در کل توهمی عظیم برای متوهمان رژیم فارس شده و رگی حیاتی برای گرفتن مشروعیت از ملت و آلتی برای سرنگونی ملت تورک به ظاهر زیاده خواه.

اکثریت حرکت ملی‌ آزربایجان  نه تنها طرفدار اصل عقیم ۱۵ قانون اساسی‌ رژیم نیستند حتی تحصیل به زبان مادری که در قانون اساسی‌ رژیم موجود نیست را کافی‌ برای حل مشکلات ملی‌ آزربایجان  نمیدانند و میشود گفت حرکت ملی‌  آزربایجان جنوبی  در خارج زمین بازی رژیم بازی میکنند ولی‌ اند‌کی فعالین به این باورند که شاید از همین قانون‌ها‌ای ناقص که حتی ۱ خواسته ملی‌ ملت تورک را بر آورده نمیکند ولی‌ با مجبور کردن برای اجرایی آن  شاید بشود پله‌هایی‌ ساخت و از آن برای رسیدن  آزادی‌های بیشتر و گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق ملی‌  غصب شده ملت تورک  توسط رژیم اشغال وگر کاری بلکه کرد و برای همین طبق قوانین خود فاشیستان و اصل‌های قانون اساسی‌ خواستار حقوق ملی‌ شده من‌ وعده‌های خود فاشیستان و غاصبان را  بپیش کشیده اند اما  همانطور که انتظار میرفت رژیم حتی   وعده‌های دروغی خود که با اجرایی آن   به هویت ملی‌ ملتی اشاره شود اجازه و تحمل نشان نداده  و در جواب این خواسته زندان و شکنجه را به در خواست کنندگان پاسخ داد.
چقدر باید احمق و خوش خیال بود که فکر کرد رژیمی‌ که حتی آموزش زبان مادری را تحمل نمیکند بیاید و تحصیل به زبان مادری را آزاد کند (ابتدایی‌ترین حقوق  ملی‌ همچون اقتصادی ملی‌ ،حق حکومتی و سیاسی و  حق تایین سرنوشت ملتها بماند )

حال سوال اینجاست رژیم با بازداشت و شکنجه‌های اینهمه فعالین ملی ما که  تنها خواستار اصل پانزده یعنی آموزش به زبان مادری (نه تحصیل  به زبان مادری) هستندوبخاطر این اصل پانزده به پانزده سال حبس محکوم میشوند ! رژیمی‌ که حتی تحمل قانون‌های عقیم خود را ندارد  چگونه و با چه رویی میخواهد دوباره ملت را با وعده ی اصل پانزده در فرا رسیدن انتخابات یعنی مشروعیت خود فریب داده و به پای صندوقهای بی‌مشروع و تحمیلی خود بکشاند ؟؟
ایران پرستان و مانقوردانی که در قالب فعال حرکت ملی‌ در حرکت ملی‌ آزربایجان پرسه میزنند و با شعار‌ها و مکاپ‌های (آزربایجانی ) و گفتار‌های همچون “تنها چاره رفع مشکل ملت ما اجرای اصل  ۱۵ و ۱۹ است، باید نمایندگان مجلس را حمایت کرد،ما ملت جدا نیستیم قومی ایرانی‌ هستیم ،ما تورک هستیم ولی‌ وطنمان آزربایجان نیست ایران است  .. ”
مشغول  ایران پرستی و تداوم اشغال گری ایرانی‌ هستند این دفعه با کدام بهانه به میدان خواهند آمد ؟؟ امیدواریم این خبر تاسف بار زندانی شدن ۵ فعال ملی‌ به ۵۰ سال زندان برای تنها خواست اجرایی شدن اصل ۱۵ تجربه‌ای و درسی‌ باشد برای ملت ما و حرکت ملی‌ آزربایجان !

شعارها و وعدههایی همچون تدریس زبان مادری‌ ,فراکسیون ترک ایران‌,اقوام ایرانی‌,ایران کثیرالملل‌ایران ,فدرال..هرچه که نام ایران در آن باشد و به تمامیت ارضی‌ ایران تاکید کند‌ به اسارت ملل غیر فارس تاکید کرده است.

 یاشار اَرتوران 

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture