/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » جنبش‌های ملی و لزوم حفظ استقلال هویتی آنها.

جنبش‌های ملی و لزوم حفظ استقلال هویتی آنها.

اوغوز تی وی:درک و تبین شرایط موجود و مشخص نمودن اهداف نهایی به همراه روشها و سازوکارهای عبور از شرایط نامطلوب کنونی و رسیدن به اهداف نهایی عملی است که هر جنبش برای نهادینه کردن خود در گستره ملی و جلب حمایت مردمی به آن نیاز دارد.
عدم درک و تبین شرایط کنونی می تواند هر جنبش ملی را از حالت استقلال فروکاسته و به سیاهی لشکر و یا تابعیت سایر جنبشها و یا گفتمان ها تبدیل و در نهایت در آنها جذب نماید. هیچ جنبش چپی بنا به ماهیت مارکسیستی خود نمی تواند در یک جنبش لیبرالی ادغام و درون آن هضم گردد. هیچ جنبش لیبرالی نیز مایل به ادغام و هضم در درون یک جنبش بنیادگرای دینی_مذهبی نیست. بنابراین هیچ جنبش ملی و رهایی بخش نمی تواند با جنبش‌های سراسری و تمامیت خواه که خود از عوامل استعمارگری به شمار می روند هموندی و اتحاد تشکیل دهد. بنابراین نادیده انگاشتن شرایط استعماری موجود برای جنبش ملی و فروکاستن آن به حرکتی صرفا دموکراسی خواه و یا حقوق بشر گرا، خود آغاز انحراف در روند رشد و فعالیت آن جنبش ملی است. باید توجه نمود که دموکراسی خواهی و مطالبه اهداف حقوق بشری بخشی از ماهیت و مطالبات یک جنبش ملی هستند نه تمام اهداف و مطالبات آن. با درک صحیح شرایط نامطلوب موجود، می توان به اهداف نهایی نیز دست یافت. اهداف نهایی آن بخش از مطالبات هستند که با دست یافتن به آنها، جامعه ملی برای همیشه از شرایط نامطلوب کنونی رهایی پیدا نموده و امکان بازگشت حتی به طور نسبی به دوران قبل از آن دیگر امکان پذیر نیست.
گرچه راههای مختلفی برای رسیدن به این اهداف نهایی وجود دارد، ولی باید تمامی این راهها و روشها با در نظر گرفتن چشم اندازهای ملی و در راستای اهداف نهایی ملی برگزیده شود. هر گونه عدول از اهداف و یا انحراف از آنها و غلتیدن در بستر جریانهای سراسری و همدلی و همراهی غیر تاکتیکی با آنها، خود به عاملی برای سردرگمی و انحراف از اهداف ملی نهایی شده و در دراز مدت به تغییر ماهیت و هویت جنبش ملی خواهد انجامید. بنابراین لازم است تا با تبیین ماهیت، اهداف و روشهای پیش رو از هر گونه سوءاستفاده فرصت طلبان از جنبش و نیز تبدیل جنبش به سیاهی لشکر جناحها و احزاب سراسری جلوگیری نمود. با تبیین گفتمان ملی و فعالیت جدی در راستای پیشبرد آن و ارتباط دائمی با جامعه ملی، می توان به اهداف مورد نظر رسید. بهانه نمودن کندی روند تأثیر گذاری جنبش ملی آنهم تنها از روی عدم درک شرایط موجود و نداشتن دانش کافی در بررسی محاسباتی برای تشخیص تأثیر گذاری آن و در نتیجه ادغام در جنبش‌های سراسری استعمارگر به هیچ وجه قابل توجیه و بخشش نخواهد بود.
قایناق: کانال آیدینلیق

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture