/  
صفحه اصلی‌ » تحلیل ومقالات » زن و حرکت ملی آزربایجان/بولود_مرادی

زن و حرکت ملی آزربایجان/بولود_مرادی

اوغوز تی‌وی: زن و حرکت ملی آزربایجان

الف: حرکت ملی/شعور جمعی و زن
شعور متعارف یا خرد جمعی٭ در جامعه ی کنونی آشکار و پنهان هر نوع جنبش جمعی را امری جنسیت زده مینمایاند. سیستمی که هم ایدئولوژی حکومتش جنسیتگرا، و مبتنی بر تفکیک دقیق جنسیتی باشد؛ هم کلیت تاریخی و مؤلفه های هژمونیک و سنتی_مردمش جنسیت_محور باشد، طبعن تمام جهانبینی خو را هم به تقابل عناصر ساختارشناختی زن/مرد فرو میکاهد؛ حرکتهای جمعی را امری جنسیتی و برخی را زنانه و اکثرش را مردانه میداند. پس در وحله ی اول حضور کمرنگ زنان در حرکت ملی آزربایجان پدیده ای همراستا با شناختمان یا نظام اپیستمولوژیک جامعه و منبعث از آن است.

ب:حرکت ملی/ غلبه ی وجه فرهنگی/زن و پرهیز از یک اشتباه متدولوژیک:
با ترسیم دقیقتر و علمیتر نظام فکری حرکت ملی، برخی خوشبینیهای عام نیز رنگ میبازند: دیدگاهی عام نسبت به موضوع ملیت و حرکت،فرضا تمام اعضای جامعه ی هنری حول زبان تورکی را ملتچی و داخل در حرکت ملی میداند. بنا به علل گوناگون، زنان حضوری فعال در ادبیات( و موسیقی) دارند. این امر، ای بسا با خلط مبحث ما را به نتایج اشتباهی مانند رای به اشتراک عظیم زنان در حرکت رهنمون سازد.
جهان معاصر قرن تخصص و تفرد است. ازینرو با استدلالاتی غیر دقیق ممکن است با مشاهده ی تاکید ویژه ی حرکت ملی و یا اختصاص حجم غلیظی از مؤلفه های ملیگرائی به زبان( و ادبیات)، هر تورکی نویسی را عضو حرکت ملی آزربایجان بدانیم. این امر اگر چه از برخی جهات صحیح به نظر میرسد، اما از جهاتی دیگر هم ناشی از عدم بلوغ فکری حرکت ملی است؛ زیرا هنوز مرز میان امر سیاسی با امر فرهنگی یا ادبی را نتوانسته ترسیم کند یا هنوز لزوم چنان کاری را بخاطر عدم برخورداری از ساختار نیرومند ایدئولوژیک حس نکرده است. به هر روی، باید اذعان کنم که منظورم از حرکت ملی و عضو آن، شعرای صرفا تورکی نویس نیستند. بلکه میخواهم با رعایت اصل دیالکتیک و پرهیز از رادیکالیزم فکری_ عملی، درک عام مذکور را یکقدم به ذات ایجابی ملیگرایی نزدیکتر کنم؛ با طرح معیار ” تعهد ادبی” شعرا و نویسندگان تورکی نویس+ متعهد را داخل حرکت ملی بدانم نه هر تورکی نویسی و یا هر اوپورتونیست ادبی را، که هزار شعر از می و معشوق و گل و بلبل، مینویسد و یکبار بنا به فرصتگرائی و تملق سرکی هم به مفاهیم ملی میزند(رشد کممی زن در فعالیت جمعی ادبیات به رشد کیفی ملیگرایی منجر نمیشود.چون اکثرا جذب لیریزم میشوند که به حرکت ملی ربطی ندارد)

ج: بیان شاخصه ها و استنتاجات منطقی:
علیرغم اینکه ترکیب جنسیتی آزربایجان با سنگینی کفه ی زن روبروست، تاثیر کیفی ندارد! وضعیت فوق محدود به غلبه ی جنسیتی در دانشگاهها و..میشود. از سوی دیگر کارکردی معکوس میابدـ: متاسفانه با افزایش سطح سواد، آگاهی و شعور ملی افزایش نمیابد،در برخی مواد افت شدیدی هم دارد. اینجاست که جنسیت زن نه مایه دلگرمی که به یکی از عوامل نگران کننده ی مهم تبدیل میشود!
با ارجاع به بخش الف متن حاضر، باید گفت: متاسفانه بخاطر تربیت غلط جنس زن تحت تاثیر عوامل ایدئولوژیک و هژمونیک مذکور، زن در جامعه ی آزربایجان بیشتر از مرد در معرض تهاجم فرهنگی شونیزم با محوریت زبان فارسی و الگوی زیستی_اجتماعی رایج در تهران قرار دارد.
هر زنی بالقوه یک مادر است.نگرانی از تداوم الیناسیون به واسطه ی تربیت کودک، نگرانی جانکاهی است. ازینجاست که یکی از ملزمه های فکری و روش شناختی( متودولوژیک) حرکت ملی باید و باید پیشگیری از تهدید محتمل وضعیت معکوس زن/ملیگرایی باشد،که هم با افزایش کمیت احتمال رویگردانی از فرهنگ و ملیت خودی بالا میرود و هم با افزایش سطح کیفیت فرهنگی، که با مؤلفه های جامعه شناختی خاصی مانند افزایش سطح سواد یا میزان مشارکت در برخی امور جمعی با شخصیت جنسیت زدگی مانند امر تولیدی( اشتغال) یا فعالیتهای جمعی_ فرهنگی مانند ادبیات و.. سایره، قابل سنجش است. ارزیابی سرانگشتی با لحاظ ارتباط منطقی بین شاخصه ی کمیت و کیفیت، نشان میدهد که برخلاف انتظار روندی مغایر منافع ملی آزربایجان و به سود ازخودبیگانگی ملی در جنسیت زن وجود دارد. این موضوع با در نظر گرفتن نقش قاطع و بی بدیل زن در تربیت نسل کنونی و آینده دلهره ای جدی ایجاد میکند. چون زن روی هر دو جنسیت دختر و پسر تاثیری قاطع دارد و احتمال انتقال الیناسیون فوق به نسل آینده، حرکت ملی را با چالشهای مضاعف درگیر میکند
حرف آخر: باتوجه به جنسیتزدگی شدید در جامعه( هم ازسوی حکومت و هم مردم) و پیگیری روند الینه کردن از سوی حاکمیت و موفقیت عمیقترش در مورد جنسیت زن نسبت به مرد، هرچه حضور زن در جامعه افزایش میابد،میزان ازخودبیگانگی ملی هم بالاتر میرود.به سبب داشتن نقش میانجی از طریق تربیت کودک، امر مذکور توامان نسل کنونی و آینده را تهدید میکند.

#بولود_مرادی
الیناسیون: ازخودبیگانگی

Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture