/  

بایگانی

کردستان ساختگی و تحمیلی به مرکزیت مهاباد و نقش آن در حکومت استقلال یافته آزربایجان۱۳۲۴

اوغوزتی‌وی:همزمان با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری در آزربایجان جنوبی به مرکزیت تبریز، اکراد مهاجر که به مانند همیشه با ایجاد فتنه در مناطق غرب آزربایجان، در فکر کردستان خیالی خود در اراضی‌ هزاران ساله تورک‌های آزربایجان (و همچنین تورکیه و تورکمان‌های عراق )بودند.

ادامه
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture