/  
Ön yapraq » Məqalə ,Analiz və söyləyiş » Oğuz, ya Ərgənəkon, ya yaz , ya Yenigün bayramı , yada farsca tərcümə olunmuş “Novruz” bayramı Türk bayramıdır

Oğuz, ya Ərgənəkon, ya yaz , ya Yenigün bayramı , yada farsca tərcümə olunmuş “Novruz” bayramı Türk bayramıdır

OğuzTV:”Novruz” taxma adı altında öz milli ənənəmizi , öz əlimiz`ilə farsa- kürdə yem edirik.

 
 


Güney Azərbaycan dışında (ki məcbur Farscanı öyrəniblər) Turan bölgəsində çoxlarımız novruz sözünün nə anlama gəldiyini belə bilmirik.Tarixdə qalib və hakim millətlərin görənək və gələnəkləri höküm sürdüyü yerlərdə hakim olduğu xalqlara daşındığı bir danılmaz gərçəkdir.
 
Türk bayramı OğuzBayramı ya  Ərgənəqon ya  bahar ya  yeni gün ya novruz bayramı Türklərin tarix boyu hakim olduqları yerlərdə rəsmi bayram keçirilməsi də elə bu gərçəklığın bariz örnəyidir.
Türk topraqları doğu Türküstan, Qazzaqistan, Özbəkistan, Qırqizistan, Türkmənistan, Azərbaycan və başqa Türk ölkələri yanaşı Türklərin illər boyu idarə etdiyi topraqlarda o cümlədən Əfqanistan, Pakistan, Hindustan və hətta bəzi Ərəb bölgələrindədə qutlanır.
Bu bayram ilin doğal başlanışı və yer kürəsinin Günəşin dövrəsin bir tur atması olaraq heç bir idelojik və dini səbəbdən asılı olmadan doğanın yeni günü olduğu üçün Türk ulusu tərəfindən yüksək dəyərləndirlib və bayram edilmişdir.
Tarixçilərin nəzərinə görə bu adət nücum elminə sahib və mədəniyyətin banisi olan Sumer Türklərindən bəri bayram kimi baxılıb , günümüzə qədər yaşamaqda olan ən doğru doğuş və yeni gün bayramıdır.
 
1395 il öncə Türk Səlcuq şahı Məlik şah Sultan  dönəmindən bu bayram Azərbaycan və Səlcuq emperyasının ərazisində (günümüzün İran adlanan yerdədə) rəsmi il bayramı və  ya Oğuz bayramı kimi rəsmi təqvimə çevrilmişdir.
Təsufla Farslar bu bayramı digər bizim kültür  və tarixi gələnklərimiz və başaralıarımız kimi ya inkar olunub ya özlərinə çıxıblar Ancaq bunu isbati heçdə çətin bir iş deyil deyil .

Birmici atdımda maraqlıdır ki əsirlər əvvəl Türklər tərəfindən yeni gün adlanan bayram farscaya eynən tərcümə olmuşdur. Fars dilində  və ədəbiyatinda Türkcənin tərsinə olaraq sifət addan sonra gələr.Yəni Bu bayram əgər fars qaynaqlı olmuş olsayıdı və  ya türkçədən tərcümə olmamış olsayıdı gərək roze no olardı. Ancaq səlcuq Türklərinin adlandırdığı “Oğuz yenigün bayramınını” olduğu kimi tərcümə edərək yeninin farsca nov və günüdə roza çevrilib.
Digər tərfədən bu bayramla deyişən yeni il təqvimində sayılan illərin başlanqıcı  və məbdə zamani bugün farslar tərəfindən də  1395 Günəş  il kimi bilinir  bu Səlcuqi hökmdarı zmanına Məlikşah Səlcuqun bölgədə hakim olduğu biz başlanqıc dövrüdür və daha maraqlısı o dövrdə çox azınlıq olan farslar Səlcuqi ərazisində olub və bu bayramı və ənənəni bir millət kimi tanıtmağa  heç bir sisitem və dövlətə sahib olmayıblar , hardan qalsın ki bu bayramı bütün türklərə tanıtmaq üçün farsların geniş emperyaları və Turana hakim olacaq min illər dövlətləri olamasi gərəkir  ki öz adət ənənəsini digər millətlərə keçirə bilsin (Farslar son 80 il hakmiyetlerinde Diktatorluq metodlarila ,milyardlar dolar məsrəflərilə , media ve teknolojiya gücülə qadir ola bilməyiblər ki 75%qeyri fars millətətləri əridib asimilasion etsinlər və öz ənənələrini onlara təhmil edib onlara kültür bağışlasınlar)
 
Mədəniyyətlər gələnək görənəklər hükumətlər tərəfindən hakim olduqları topraqlara daşınaraq o topraqlarda yaşayanların tərəfindən mənimsənib və adət ənənəsinə çevrilmişdir. Ancaq son dönəmlərdə Topraqlarımızın böyük bölümü Rusların və bəlli bölümüdə farsların işqalında olduğu üçün milli varlıqlarımızda ya Rus işqalı altında danılıb və ya Fars işqalı altında müsadirə olunmuşdur.
 
Böyük Türkiyəmizdədə bəlli bir dönəmdə bu bayramımız unudulduğu üçün buğün min illərdə boyu ata babalarımızdan əsər qalmış bayramımızı da farsların və kürdlərin tərəfindən özümsənib və müsadirə olmaqdadır .
 
Daha əvvəldə vurquladığımız kimi gələnəklər milli dövlət lər tərəfindən yaşadılır və dövlətlərın hakim olduqları yerlərin gələnəyinə çevrilir. Tarixdə heç bir zaman Kürd ləri 200 öncəsilə bu topraqlarda xatırlamır onlardan bir iz görmür və bütün tarix böyü kürd dövləti ya hətta kürd xalığı belə olmayıbdır. Farslar isə son 80 ildə ingiltere və bati yardımıla dövlət olsalarda  yalan tarixlər və reklam etsələrdə,millətlərin var yoxun məhv və ya özlərinə çıxsalarda , heçbir zaman doğu Türküstan, Qazzaqistan, Qırqizistan, Özbəkistan ,Türkmənistan və ya Azərbaycanın bütünlüyünə hakim olmayıblar bəlkə tərsinə Farslar ta 80 il öncəsinə kimi uzun zaman Türklərin hakimiyyəti altında olublar. 

Belə olduğu halda eyər novruz farsların idəasına görə fars bayramıdırsa nədən doğu Türküstandan balkanlara qədər qutlanmaqdadır? Farslar ya kürdlər nəzman türkmənistana ya  turana ya hətta azərbaycanın bütövlüyünə hakamiyet surmuşlər ki bu gənələk onlarda bizə qalsın ?
Azda dönəmdə belə olsa hansı kürd ya fars dövləti iləHindustan, Əfqanistan, Pakistan, doğu Türküstan, Qazzaq, Qırqız, Özbək, Türkmən və Azərbaycanlılara hükumət edib ki bu bayram onlarda  əsər qalmış olsun ?Öz xalqlarına bir milli dövlət qurmağa qadır olmayan digər millətlərə necə mədəniyət dağıdıb ?

Son illər iranlılar və onların soyundan olan  və özlərini aryayi ırqın digər qolu olan Kürdlər Yunesko`da (BMT ) bu bayramı öz adlarına keçırməyə çalışılar özəliklədə  kürdlər ki tarix boyunca bugünə kimin 1 gecəlik olsun belə 1 xanlık ya yarım dövlət də qurmağa qadır olmayıblar ama bu 1000 lik ən ənəni Turana və dünayaya yaydıklarını  və bu bayramı  ariya ırqlılar olan Fars və ya kürd ənənəsi olaraq Yuneskoda  NOVRUZ adıla qeyd etməyə çalışılar ..ki buda onların dövlətçiliğınə bir atdım olur.


Bu bayram və gələnklər əsldə bizim bayramımız olduğunu bilsəkdə ama biz bir önəmli məslədən qafil oluruq ,Türk bayram və ənənəmizi  ki farslar və kürdlər alıb mənibsiblər və bizim qoyduğu adı belə tərcümə edib qullanılar,İndi  tekrar öz kültürləri kimi bizə qaytarmağa çalışılar və biz`də özümüzə ayıd bir gələnəyi   (Oğuz Yaz bayarmını )Kürdçə ya farsça şivəsilə İşlədirik (Quzey Azərbaycan kimi )və ya onun tarixini bilmədən onu türk bayramı kimi tanıdmırıq(Türkiye kimi) .Buda bizim çok böyük yanlışımızdır.
Bizim dostluq və yaxşı niyyətimiz və bu məslədən qəflətimiz səbəb olur ki  Kürdlərin və İranlıların Türklərə qarşı Topraq- kültür- ənənə iddialarına biz öz əlimiz`ilə onay imzası atıb qol çəkirik  ,onlara bizim topraqlarda və bizim varlıqlar ilə   bizm əleyimizə dövlətçılık oyunlarına girmelerinə şərayit yaratmış olururuq  !
Çünkü  

Novruz ya Nowruz sözlüğü tamamilə farsca və kürdcədir və buda onları uluslar arası arenada haqlı çıxardır.

 
Əgər öz varlıqlarımıza sahib çıxmazsaq başqaları sahablanacaqdır. Bu gün ,böyük Türkiyəmizdə yenigün ya novroz bayramı rəsmi bayram olmadığı üçündur ki Kürd və Fars bizim tarixi bayramımızı öz bayramları kimi idəa etməkdədirlər.”Novruz” adı və kəlməsi altında  öz ənənəmizi , öz əlimz`ilə  farsa- kürdə  yem edirik ! 
 
Biz millətçilər və milli fəallar Türkiyə dövlətimizə  və Quzey Azərbaycan dövlətimizə və eləcədə millətçi kəsimlərə müraciət edərək ,əski tariximiz kimi Türk bayramının öz  adında saxlmamıı   tələb etməliyik,özəliklədə  Türkiye dövlətindən yenigün və ya novruz bayramının Türkiyədə rəsmi bayram elan olunmasını tələb olunmalıdır.
 
Umud edirik ki yaxın zamanda bu qutsal bayramımız öz doğma toprağımız bağımsız Güney Azərbaycan`da öz dövlətimiz və öz bayrağımız altında qeyd edək. Arzu edirik ki birlik və bərabərliklə bu qutsal bayramı, bağımsız doğu Türküstanda qeyd edək. Dilərik ki ən qıssa zamanda bu tarixi bayramı öz tarixi toprağımız Qarabağda şənlik edək.
Ataxan
Comments,Baxışınız
oguz gif telegram
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture